ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Edukacji i Odtwórstwa Historycznego „AUREA TEMPORA”, w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „AUREA TEMPORA”.
3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla osób interesujących się historią początków państwa polskiego oraz zainterewanych  popularyzacją i edukacją w zakresie historii poprzez działania o charakterze odtwórczym.

§ 2


1. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Poznaniu.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3


1.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
2.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 4


1. Stowarzyszenie może używać pieczęci z nazwą i logo według wzoru ustalonego przez Walne Zebranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

§ 5


1. Stowarzyszenie współpracuje jako równy partner z innymi organizacjami o podobnych założeniach programowych na terenie kraju i za granicą.
2. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.
3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA  

§ 6


1. Celem Stowarzyszenia są:
a) działania na rzecz popularyzacji wiedzy historycznej z zakresu początków państwa polskiego,
b) promocja wyników badań naukowych nad okresem wczesnego średniowiecza w Polsce,
c) promocja historycznych walorów Wielkopolski oraz innych regionów Polski,
d) tworzenie warunków do organizowania działań z zakresu odtwórstwa historycznego o charakterze edukacyjnym oraz popularyzatorsko-naukowym,
e) podnoszenie umiejętności członków Stowarzyszenia w zakresie działań o charakterze pedagogiczno-dydaktycznym,
f) stworzenie dla młodzieży szkolnej i akademickiej interesującej formy spędzania czasu wolnego oraz rozwoju psychofizycznego w ramach działań z zakresu odtwórstwa historycznego,
g) pomoc w integracji osób niepełnosprawnych, w tym udzielanie pomocy w procesie ich rehabilitacji.
2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a) organizowanie w ramach Stowarzyszenia sekcji odtwórstwa historycznego zajmujących się różnymi sferami życia człowieka w przeszłości,
b) prowadzenie pokazów plenerowych o charakterze edukacyjnym oraz wykładów i lekcji w szkołach lub placówkach muzealnych z udziałem osób zajmujących się badaniem przeszłości oraz odtwórstwem historycznym,
c) udział w różnorodnych imprezach o charakterze edukacyjnym na terenie kraju i za granicą,
d) udział w różnorodnych działaniach na rzecz promocji historycznych walorów Wielkopolski i Polski w kraju i za granicą,
e) wspieranie działań, których celem jest identyfikacja mieszkańców Wielkopolski oraz innych regionów Polski z historią miejsc w których mieszkają,
f) współtworzenie i ochrona atrakcji turystycznych promujących walory historyczne Wielkopolski i Polski,
g) organizacja i prowadzenie warsztatów rzemiosł dawnych, stwarzających możliwość nauki zanikających zawodów, także z udziałem osób niepełnosprawnych,
h) prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze edukacyjnym i naukowym mającej na celu promocję działalności Stowarzyszenia oraz dziedzictwa historycznego Wielkopolski i Polski,
i) prowadzenie nowatorskich i eksperymentalnych form działalności służących realizacji celów Stowarzyszenia,
j) współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
k) prowadzenie działalności gospodarczej związanej z realizacją celów statutowych, z której dochody przeznaczone być mogą wyłącznie na te cele,
l) inną działalność sprzyjającą realizacji celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI  

§ 7


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, zamieszkujące w Polsce i za granicą, wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu Stowarzyszenia
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
5. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

§ 8


1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest:
a) akceptacja celów Stowarzyszenia oraz sposobów ich realizacji,
b) pełna zdolność do czynności prawnych,
c) niekaralność na podstawie prawomocnych wyroków sądów karnych,
d) złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia,
e) przedstawienie pozytywnej opinii dwóch członków Stowarzyszenia,
f) uiszczenie wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji. Od decyzji odmawiającej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, które powinno rozpatrzyć sprawę w terminie trzydzieści dni od dnia złożenia odwołania od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków.

§ 9


1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) zgłoszonego na piśmie dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,
c) śmierci członka,
d) rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
a) rażącego naruszenia Statutu nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,
b) umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) utraty praw publicznych,
d) nieuiszczenia składek członkowskich za okres co najmniej 6 miesięcy pomimo pisemnego upomnienia.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek członka Zarządu, na mocy uchwały Zarządu przyjętej większością 2/3 głosów w obecności pełnego składu Zarządu po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego oraz zasięgnięciu pisemnej opinii komisji rewizyjnej.
4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia mu decyzji. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
5. Osobę, wobec której toczy się postępowanie karne, Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić w prawach członka.
6. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 10


1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo w szczególności do:
a) brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach, konferencjach, kursach i uroczystościach Stowarzyszenia,
c) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
d) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,
e) zgłaszanie opinii, wniosków, postulatów i zapytań do władz Stowarzy-szenia,
f) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,
g) przeglądania, w siedzibie Stowarzyszenia, protokołów z posiedzeń Walne- go Zebrania oraz Księgi Uchwał Zarządu.
h) wypowiadania się odnośnie podziału środków finansowych Stowarzyszenia.
2. Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) współdziałanie przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
b) przestrzeganie Statutu, regulaminów oraz uchwał Stowarzyszenia,
c) terminowe płacenie składek członkowskich,
d) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.

§ 11


1. Warunkiem zostania członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest świadczenie stałej i bezinteresownej pomocy w realizacji celów i programu Stowarzyszenia.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd, po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.
3. Członkostwo wspierające ustaje po roku od zaprzestania świadczenia pomocy.
4. Członek wspierający ma prawo:
a) wspierać i przyczyniać się do realizacji celów i programu Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków,
c) wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawniania funkcjonowania Stowarzyszenia,
d) uzyskać w sprawozdaniu rocznym informacje o sposobie wykorzystania jego wsparcia.
5. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do której się zobowiązał w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.
6. Członek wspierający nie ma prawa wyborczego.

§ 12


1. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest wniesienie znacznego wkładu w realizację celów Stowarzyszenia.
2. Decyzję w sprawie nadania członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek przygotowany i uzasadniony przez Zarząd.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego.
4. W zakresie obowiązków jest on zwolniony z płacenia składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 13


1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Organy wymienione w ust. 1 pkt. b) i c) są wybieralne i mają charakter ka- dencyjny.
3. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2, trwa dwa lata i wygasa z chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności.

§ 14


1. Organy mają charakter kolegialny i podejmują swoje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy statutowo określonej liczby członków.
3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
4. Organy kolegialne Stowarzyszenia działają na podstawie opracowanych i przyjmowanych przez siebie regulaminów.

 
 

 

ROZDZIAŁ V WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 15


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz uprawnieniach stanowiących.
2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi Stowarzyszenia.

§ 16


1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków, zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne, zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub Komisji Rewizyjnej.
3. Termin, porządek obrad i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz sposób jego przygotowania określa Zarząd Stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie Członków ma prawo podejmowania uchwał drogą głosowań jawnych zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. Zasady te dotyczą również wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uznał za ważną dla Stowarzyszenia.

§ 17


1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków dokonuje się przez pisemne powia-domienie wszystkich członków Stowarzyszenia.
2. Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zebrania Członków.

§ 18


1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,
b) wybieranie Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej na następną kadencję lub ich odwoływanie przed upływem kadencji,
c) przyjmowanie rocznych i dwuletnich programów pracy Stowarzyszenia przygotowanych przez Zarząd oraz wprowadzanie do nich zmian,
d) udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia,
f) coroczne ustalanie wysokości składek członkowskich,
g) rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących wykluczenia ze Stowarzyszenia,
h) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub jego wykładni,
j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń, spółki lub spółdzielni.
2. Do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w ust. 1 pod literami od h) do k) wymagana jest większość 2/3 głosów.
3. Walne Zebranie Członków może zająć się każdą sprawą, nie zastrzeżoną do właściwości innych organów Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.
4. Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe oraz określać przedmiot i sposób ich działania.

ROZDZIAŁ VI ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

§ 19


1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z trzech osób:
a) prezesa,
b) skarbnika,
c) sekretarza.
3. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Zarządu w czasie trwania kadencji skład Zarządu zostaje uzupełniony w drodze wyborów na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 20


1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz rocznych i dwuletnich programów działania przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebranie Członków,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
d) uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzenie sprawozdań z ich wykonania,
e) sporządzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych,
f) sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swojej działalności,
g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
h) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
i) opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
j) wykonywanie czynności pracodawcy, ustalanie warunków pracy i płacy dla pracowników zatrudnionych w Stowarzyszeniu.
3. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

§ 21


1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż dwa miesiące.
2. Zwoływanie posiedzeń Zarządu dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich jego członków, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadkach uzasadnionych posiedzenia mogą być zwoływane przez powiadomienie ustne z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
3. Wszelkie uchwały Zarządu jego sekretarz wpisuje do prowadzonej przez siebie Księgi Uchwał.

§ 22


1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa prezes.
2. Oświadczenia woli o charakterze majątkowym składają prezes i skarbnik lub sekretarz.

§ 23


1. Walne Zebranie Członków może odwołać Prezesa w drodze uchwały podjętej w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
2. W szczególnych przypadkach Prezes może zostać zawieszony w swych funkcjach, na mocy jednomyślnej uchwały Komisji Rewizyjnej, do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.
3. W przypadku zawieszenia Prezesa Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w okresie nie dłuższym niż 30 dni.

 
 
ROZDZIAŁ VII KOMISJA REWIZYJNA

§ 24


1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym powoływanym przez Walne Zebranie Członków spośród osób nie będących członkami Zarządu.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes w ciągu czternastu dni od jej powołania.
3. Na pierwszym swoim posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wy- bierają ze swego grona przewodniczącego, sekretarza oraz przyjmują program pracy.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku i są zwoływane przez przewodniczącego Komisji.
5. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji skład Komisji zostaje uzupełniony w drodze wyborów na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 25


1. Podstawowym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli bieżącej działalności finansowej Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy również:
a) wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
b) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach umów pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu,
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych oraz w razie bezczynności Zarządu,
e) coroczne składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,
f) przedstawianie Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków z oceny działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna bada:
a) przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
b) realizację rocznych i dwuletnich programów działania,
c) poprawność prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia.
4. W czasie wykonywania swoich zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp, w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII MAJĄTEK

§ 26


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, wartości niematerialne i prawne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) pracy członków Stowarzyszenia,
b) składek członkowskich,
c) dochodów z własnej działalności,
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e) darowizn, spadków i zapisów,
f) subwencji i dotacji,
g) zbiórek publicznych.
3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów.
4. Stowarzyszenie może nieodpłatnie przyjmować i otrzymywać na własność lub użytkowanie mienie ruchome i nieruchome oraz inne prawa majątkowe.
5. Wpływy z działalności gospodarczej mogą być przeznaczane tylko na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.
6. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
7. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
9. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby im bliskie.

ROZDZIAŁ IX UWAGI KOŃCOWE

 

§ 27


1. Rozwiązanie Stowarzyszenia, oraz zmiana Statutu, wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
2. Uchwały w sprawie: rozwiązania Stowarzyszenia, zmiany Statutu, nie mogą być podjęte na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu Członków byli wcześniej o tym wniosku wyraźnie poinformowani.

§ 28


1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego nie- zdolności do dalszego działania.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzysze- nia określa:
a) przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
b) skład komisji likwidacyjnej,
c) podstawowe zasady likwidacji.
3. Likwidatorem Stowarzyszenia jest ostatni Zarząd, chyba, że uchwała ostat- niego Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.

§ 29


1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celu.
2. Organem uprawnionym do dokonania wykładni Statutu jest Walne Zebranie Członków, które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowa- nych organów lub z własnej inicjatywy.

§ 30


1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowied- nie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”
2. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.