REGULAMIN WEWNĘTRZNY DZIAŁALNOŚCI

Grupy Historycznej

– Sekcji Odtwórstwa Historycznego

Stowarzyszenia Edukacji i Odtwórstwa Historycznego

„AUREA TEMPORA”

 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.     Grupa Historyczna jest Sekcją Odtwórstwa Historycznego działającą w ramach Stowarzyszenia Edukacji i Odtwórstwa Historycznego „AUREA TEMPORA”.

2.     Działalność Grupy Historycznej jest jedną z form działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 2 

1.     Sekcja jest zawiązana na czas nieokreślony.

2.     Sekcja samodzielnie nie posiada osobowości prawnej. Działa wewnątrz Stowarzyszenia „AUREA TEMPORA”, które posiada osobowość prawną.

3.     Działalność sekcji jest zgodna ze Statutem Stowarzyszenia.

§ 3 

1.     Sekcja może używać nazwy i logo według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie Członków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.     Nazwa i symbole Sekcji korzystają z ochrony prawnej.

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4

1.     Cele działalności Grupy Historycznej oraz sposoby ich realizacji są zbieżne z celami i sposobami ich realizacji przedstawionymi w Statucie Stowarzyszenia (§ 6, ust. 1).

2.     GH realizuje swoje cele poprzez różnorodne działania z zakresu historical reenactment, Grupa odwołuje się w swej działalności do okresu pierwszej monarchii wczesnopiastowskiej, zajmuje się odtwarzaniem drużyny przybocznej książąt piastowskich oraz odtwarzaniem życia w okresie wczesnego średniowiecza w jego wszlekich aspektach.

3.     W ramach swojej działalności członkowie Sekcji zobowiązani są do promocji zarówno Stowarzyszenia jak i współpracujących z nim instytucji.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 5

1.     Pełnoprawnym członkiem GH może zostać każda osoba która:

a)          ukończyła 18 rok życia,

b)        odbyła roczny okres kandydacki w trakcie, którego:

  • powiększa swój zasób wiedzy na temat okresu monarchii wczesopiastowskiej, w szczególności w zakresie wojskowości tego okresu,
  • zapoznaje się z istotą odtwórstwa historycznego, ze specyfiką odtwarzania przeszłości
  • zapoznaje się szczegółowo z celami Stowarzyszenia oraz sposobami ich realizacji
  • bierze czynny udział w warsztatach rzemieślniczych i treningach
  • bierze czynny udział w wyjazdach, szkoleniach i wykładach

c)         zakończył roczny okres kandydacki egzaminem z zakresu wiedzy o monarchii wczesnopiastowskiej oraz o ruchu odtwórczym i działalności Stowarzyszenia oraz GH zdanym przed Osobą Kierującą Grupą, prezesem Zarządu i ewentualnie dodatkowymi osobami wyznaczonych przez zarząd.

2.     Warunkowo okres kandydacki może być przedłużony o kolejne dwa kwartały, nie może jednak trwać dłużej niż 18 miesięcy.

3.     Okres kandydacki może zostać skrócony na wniosek kandydata i za zgodą Kierującego Grupą.

§ 6

1.     Pełnoprawni członkowie GH  mają prawo:

a)          uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach (wyjazdach, wykładach, kursach itp.) organizowanych przez Stowarzyszenie,

b)          pierwszeństwo, na równi z członkami Stowarzyszenia, w wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie. Wyjątek stanowią sytuacje w których konieczna jest szersza obecność innych członków Stowarzyszenia bądź innych sekcji.

c)          wykorzystywania sprzętu Stowarzyszenia dla potrzeb realizacji celów Statutowych stowarzyszenia oraz celów regulaminowych GH,

d)          przechowywania w domu sprzętu Stowarzyszenia oraz za zgodą Osoby Kierującej Grupą wykorzystywanie go do własnych niekomercyjnych celów,

e)          pierwszeństwo w porównaniu z kandydatami do doboru sprzętu pochodzącego należącego do Stowarzyszenia,

f)          pełnić odpowiednie funkcje w obrębie grupy, wyznaczone na stałe lub czasowo przez Osobę Kierującą Grupą sekcji lub zarząd Stowarzyszenia.

2.     Pełnoprawni członkowie GH mają obowiązek:

a)          dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz GH,

b)          realizować zadania wyznaczane przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Osobę Kierującą Grupą,

c)          dbać o powierzony sprzęt,

d)          powiększać swój zasób wiedzy odnośnie odtwarzanego okresu oraz istoty odtwórstwa historycznego poprzez samodokształcanie oraz uczestniczenie w wykładach i kursach organizowanych przez Stowarzyszenie.

e)          uczestniczenia w cotygodniowych treningach, warsztatach rzemieślniczych i okresowych szkoleniach. Członek może być zwolniony z tych obowiązków jeśli przedstawi do Osoby Kierującej Grupą odpowiednie usprawiedliwienie.

§ 7

1.     Kandydaci na członków GH mają prawo:

a)          uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach (wyjazdach, wykładach, kursach itp.) organizowanych przez Stowarzyszenie, jednak bez pierwszeństwa przy udziale w wyjazdach,

b)          przechowywania w domu sprzętu Stowarzyszenia oraz za uzgodnieniem z Osobą Kierującą Grupą i wykorzystywanie go do własnych niekomercyjnych celów,

2.     Kandydaci na członków GH  mają obowiązek:

a)          realizacji działań wynikających z konieczności odbycia okresowego stażu kandydackiego

b)          dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz GH

c)          realizować zadania wyznaczane przez zarząd Stowarzyszenia oraz Osobę Kierującą Grupą, lub osoby funkcyjne spośród członków Grupy.

d)          dbać o powierzony sprzęt.

§ 8

1.     Pełnoprawne członkostwo w GH oraz członkostwo kandydackie ustaje wskutek:

a)       zgłoszenia na piśmie dobrowolnego wystąpienia z Grupy,

b)       wykluczenia z niej decyzją wspólną organów kierujących pracami sekcji,

c)       śmierci członka,

d)       rozwiązania sekcji,

2.     Członek pełnoprawny Sekcji oraz kandydat może zostać wykluczony z  sekcji w razie:

a)       rażącego nieprzestrzegania regulaminu sekcji oraz statutu Stowarzyszenia w punktach dotyczących realizacji celów statutowych,

b)       umyślnego działania na szkodę Sekcji,

c)       zaniedbania obowiązku dbania o powierzony sprzęt lub wykorzystywanie go poza Sekcją bez wiedzy i zgody Osoby Kierującej Grupą.

3.     Wykluczenie z listy członków pełnoprawnych Sekcji oraz kandydatów następuje na wniosek organu kierującego sekcją lub członka Zarządu, przyjętej zwykłą większością podczas głosowania pełnego składu zarządu oraz organu kierującego sekcją.

4.     Od wspólnej decyzji Zarządu oraz organu kierującego sekcją nie przysługuje prawo do odwołania.

5.     Osobę, wobec której toczy się postępowanie karne, Zarząd Stowarzyszenia wspólnie z organem kierującym pracami sekcji może zawiesić w prawach członka sekcji.

§ 9

1.     Wykluczenie członków pełnoprawnych oraz kandydatów z Sekcji jest ostatecznością. Zamiast niego organy kierujące mogą podjąć decyzję o:

a)       zawieszeniu w prawach członka.

b)       nałożeniu kary finansowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia powierzonego sprzętu wskutek niedbałości lub wykorzystania go w celu innym niż ten dla którego został stworzony) stanowiącej równowartość zniszczonego sprzętu. W indywidualnych przypadkach karę finansową może zastąpić zlecona praca na rzecz Stowarzyszenia lub Grupy.

2.     Określenie kary następuje na wniosek Osoby Kierującej Pracami Sekcji lub członka Zarządu, przyjętej zwykłą większością podczas głosowania wspólnego organów kierujących pracami Sekcji.

3.     Od wspólnej decyzji wspólnej organów kierujących pracami Sekcji nie przysługuje prawo do odwołania, chyba że członek ukarany karą finansową pragnie odpracować jej równowartość. Wówczas może zwrócić się do wszystkich organów kierujących pracami sekcji z prośbą o odpracowanie szkody.

ROZDZIAŁ IV ORGANY KIERUJĄCE PRACAMI SEKCJI

§ 10

1.     Organami kierującymi pracami Sekcji są:

a)       Zarząd Stowarzyszenia

b)       Osoba Kierująca Grupą Historyczną

2.     Kontrolę nad działaniami Sekcji sprawuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

3.     W wypadku braku wybranej Osoby Kierującej GH jedynym organem kierującym pracami Sekcji jest Zarząd Stowarzyszenia, który przejmuje jego obowiązki i zadania.

§ 11

1.     Organy wymienione w § 10 mają charakter kadencyjny. 

2.     Zasady wyboru oraz kwestie czasu trwania kadencji organów wymienionych w § 10, ust. 1 pkt. a) oraz w ust. 2, reguluje Statut Stowarzyszenia.

§ 12

1.     Kadencja Osoby Kierującej GH trwa rok. Jest ona wybierana spośród członków Stowarzyszenia oraz członków GH nie pełniących funkcji w Komisji Rewizyjnej. Wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, spośród kandydatów zaopiniowanych przez Zarząd.

2.     Kandydatów do zaopiniowania przedkładają Zarządowi członkowie GH.

3.     Osoba Kierująca GH może być odwołana przed końcem kadencji przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 13

1      Do zadań Osoby Kierującej Sekcją należy:

a)       kierowanie i koordynacja bieżącą pracą GH,

b)       bezpośredni nadzór nad pracami poszczególnych jej członków,

c)       bezpośredni nadzór nad sprzętem powierzonym Sekcji,

d)       dbałość o dobre imię Stowarzyszenia oraz GH,

e)       dbałość o rozwój indywidualnych możliwości poszczególnych członków Grupy oraz o atrakcyjność podejmowanych całościowo przez Grupę działań,

f)        konserwacja sprzętu Stowarzyszenia powierzonego w użytkowanie GH,

g)       przygotowywanie listy sprzętu potrzebnego do realizacji zadań Sekcji, w tym sprzętu wymagającego zastąpienia nowym.

2.     Do realizacji konkretnych zadań wymienionych w ust. 1, Osoba Kierując GH może wyznaczyć spośród pełnoprawnych członków Grupy osoby funkcyjne. Wybór ten może być jednak zakwestionowany przez Prezesa Zarządu.

3.     Przy realizacji konkretnych zadań wymienionych w ust. 1, Osoba Kierująca GH może zwrócić się o pomoc od członków Zarządu.

§ 14

1.     Osoba Kierująca Grupą Historyczną ma na równi z poszczególnymi członkami Zarządu decydować w kwestiach:

a)       rozpoczęcia przez kandydata okresu kandydackiego

b)       zakończenia okresu kandydackiego oraz uznania kandydata pełnoprawnym członkiem Grupy

c)       podjęcia decyzji w stosunku do członka Grupy o wykluczeniu, zawieszeniu, ukaraniu karą finansową lub odpracowaniem na rzecz grupy szkody.

2.     Kwestie ujęte w ust. 1 głosowane są wspólnie w obrębie organów kierującego pracami sekcji. O wyniku głosowania decyduje zwykła większość głosów przy obecności przynajmniej 2/3 spośród wszystkich członków Zarządu oraz obowiązkowo Osoby Kierującej GH. W przypadku rozłożenia się głosów pół na pół, o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK WYKORZYSTYWANY PRZEZ SEKCJĘ

§ 15

1.     Majątek nieruchomy, ruchomy, fundusze, wartości niematerialne i prawne, które wykorzystuje GH z tytułu działalności w obrębie Stowarzyszenia są własnością Stowarzyszenia. Przedmioty zakupione ze środków własnych członków Sekcji są własnością prywatną.

2.     Grupa użytkowuje majątek Stowarzyszenia w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3.     Członkowie Grupy Historycznej zobowiązani są do uiszczania składki w wymiarze i częstotliwości określonej przez członków grupy w porozumieniu z Zarządem i Osobą Kierującą Grupą.

4.     Członkowie GH mogą wykorzystywać w trakcie działań odtwórczych własny strój lub wyposażenie, jednak tylko wtedy, gdy zostanie ono dopuszczone do użytku przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI UWAGI KOŃCOWE

§ 16

1.     Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

2.     Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wspólny wniosek Zarządu i Osoby Kierującej Pracami Sekcji lub dziesięciu członków Stowarzyszenia.

3.     Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.